Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

carse
8343 ccbe 500
Reposted fromBabson Babson viabirke birke
carse
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
carse
7499 309c 500
Reposted fromshar17666 shar17666
8719 b97c

greetingsfrompoland:

Kociak and Fiat 

carse
7621 d462
Reposted fromhagis hagis viaune-raconteuse une-raconteuse
carse
5880 a7b2
carse
8717 b5b4

greetingsfrompoland:

Kraków in CNN’s Top 10 Best Cities of the World!

carse

everydaylouie:

a bird apartment

carse
carse
carse
carse
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals viaune-raconteuse une-raconteuse

July 08 2015

carse
4570 0854
carse
3918 07fb 500
carse
carse
carse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl